Czcionka

Kontrast

Opis projektu

Starosta Rawicki złożył wniosek w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej. Projekt, który przygotował Powiat Rawicki nosi nazwę „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu”.

13 października 2021 r. opublikowano listę rankingową konkursu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Powiat Rawicki otrzymał 97 punktów i tym samym zajął 7 miejsce na liście ex aequo z gminą Wolbrom z dofinansowaniem w kwocie 2.455.766,38 zł.

W dn. 1 grudnia 2022 r. Starosta Rawicki otrzymał informację od Operatora Programu – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o podjęciu decyzji o zwiększeniu dofinansowania. Dzięki decyzji Operatora Programu dotacja zwiększyła się o 1.071.924,71 zł – do pełnej wnioskowanej wysokości. Tym samym kwota dofinansowania wyniesie 3.527.691,09 zł, tj. 70% kosztów kwalifikowanych. 85% przyznanej dotacji, czyli 2.998.537,42 zł pochodzi ze środków MF EOG, natomiast 15% – 529.153,07 zł ze środków budżetu państwa. Planowane koszty całkowite wynoszą 5.053.417,04 zł, a koszty kwalifikowane – 5.039.558,77 zł.

Wskaźniki projektu kształtują się na poziomie:

  • Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 – 305,47 t/rok
  • Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 22,55 MWh/rok
  • Oszczędność energii pierwotnej 1114,63 MWh/rok

W ramach zadania przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac:

  • modernizację instalacji c.o. w tym modernizację instalacji c.o. w tym: wymianę kotła gazowego, wymianę grzejników z oprzyrządowaniem, wymianę instalacji i montaż systemu BMS,
  • wymianę instalacji c.w.u.,
  • montaż instalacji PV,
  • wymianę drzwi i okien,
  • docieplenie podłóg, ścian, stropu i dachu,
  • montaż systemu wentylacji nawiewno – wywiewnej z rekuperacją,
  • wymianę opraw oświetleniowych na typu LED z czujkami ruchu.